Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung hòa 548 gam hỗn hợp X gồm axit axetic phenol axit

Trung hòa 548 gam hỗn hợp X gồm axit axetic phenol axit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hòa 5,48 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, phenol, axit benzoic cần dùng vừa đủ 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn khan. Giá trị m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH:


            CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O


            C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O


            C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O


Nhận xét: nH2O = nNaOH


BTKL: mrắn = mX + mNaOH - mH2O

Giải chi tiết:

nNaOH = 0,6.0,1 = 0,06 mol

PTHH:

            CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

            C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

            C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O

Nhận xét: nH2O = nNaOH = 0,06 mol

BTKL: mrắn = mX + mNaOH - mH2O = 5,48 + 0,06.40 - 0,06.18 = 6,8 gam.

Chọn D.

Ý kiến của bạn