Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung Quốc tiến hành cải cách - mở cửa bắt đầu vào thời gian

Trung Quốc tiến hành cải cách - mở cửa bắt đầu vào thời gian

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung Quốc tiến hành cải cách - mở cửa bắt đầu vào thời gian nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 23)

Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, do Đảng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn