Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước Đông Nam

Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước Đông Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước Đông Nam Á là….


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 25)

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước đế quốc Âu – Mĩ (trừ Thái Lan)

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn