Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trước năm 2000, giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắ

Trước năm 2000, giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước năm 2000, giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn