Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trước sự khủng hoảng về tư tưởng và văn hóa của thời đạ

Trước sự khủng hoảng về tư tưởng và văn hóa của thời đạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước sự khủng hoảng về tư tưởng và văn hóa của thời đại Nguyễn Khuyến hầu như mất niềm tự hào về cái gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Nguyễn Khuyến.

Giải chi tiết:

Do sự khủng hoảng sâu sắc về tư tưởng và văn hóa của thời đại, Nguyễn Khuyến hầu như đã mất hết niềm tự hào về chữ thánh hiền. Ông thuộc lớp nhà thơ trung đại đầu tiên biết tự cười cái danh vọng của mình.

Ý kiến của bạn