Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học 3O

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học 3O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

FeCl2 không phản ứng với H2S vì nếu phản ứng sinh ra FeS và HCl, sau đó FeS lại tan trong HCl.

Đáp án B

Ý kiến của bạn