Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ 9 phân tử ADN được đánh dấu N15 ở cả 2 mạch  đ

Từ 9 phân tử ADN được đánh dấu N15 ở cả 2 mạch  đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ 9 phân tử ADN được đánh dấu N15 ở cả 2 mạch  đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, tổng hợp được 72 phân tử ADN mạch kép, kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo quy tắc bán bảo toàn, trong 72 phân tử DNA con, có 18 phân tử chứa 1 mạch N15

Số mạch đơn chứa N14 là : 72 x 2 – 18 = 126

Tất cả 72 phân tử DNA con đều có chứa N14

Có 18 phân tử chứa N14 và N15

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn