Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ butan, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Số phương

Từ butan, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Số phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ butan, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Số phương trình phản ứng tối thiểu để điều chế glixerol là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn