Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ cuối năm 1953 đến đầu năm 1954, ta phân tán lực lượng địc

Từ cuối năm 1953 đến đầu năm 1954, ta phân tán lực lượng địc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ cuối năm 1953 đến đầu năm 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn