Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sauX → X1 + C

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sauX → X1 + C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương ứng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sai lầm: Các muối cacbonat đều dễ bị nhiệt phân hủy.


+ Các muối cacbonat không tan (thường KL hóa trị II) → bị nhiệt phân hủy.


+ Các muối cacbonat tan (của KLK) → không bị nhiệt phân hủy.


+ Tất cả các muối HCO3- → đều dễ dàng bị nhiệt phân hủy.


Sai lầm: Sản phẩm thu được khi cho từ từ đến dư NaOH vào Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2 vào NaHCO3 là giống nhau.


* TH1:


2NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 ↓+ Na2CO3 + 2H2O


* TH2:


Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → BaCO3 ↓+ Na2CO3 + 2H2O


Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓+ 2NaOH

Giải chi tiết:

X là CaCO3, Y là NaHCO3.

CaCO3 → CaO + CO2

  (X)          (X1)

CaO + H2O → Ca(OH)2        

                            (X2)

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O

                      (Y)                             (Y1)

Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

                                                           (Y2)

Đáp án C

Ý kiến của bạn