Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1946 – 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì

Từ năm 1946 – 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1946 – 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 10)

Với tinh thần tư lực tự cường , từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô  đã hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong vòng 4 năm 3 tháng.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn