Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970 đường lối đối ngoại hòa bì

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970 đường lối đối ngoại hòa bì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, đường lối đối ngoại hòa bình, trung lập là của nước


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 28.

Giải chi tiết:

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, đường lối đối ngoại hòa bình, trung lập là của nước Campuchia.

Chọn D

Ý kiến của bạn