Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính ph

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn