Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ thực tiễn phong trào yêu nước 1919 - 1925 của lực lư

Từ thực tiễn phong trào yêu nước 1919 - 1925 của lực lư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ thực tiễn phong trào yêu nước (1919 - 1925) của lực lượng tiểu tư sản, trí thức Việt Nam có thể rút ra biện pháp nào sau đây để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức, rút ra bài học.

Giải chi tiết:

- Đáp án A, C, D loại vì phong trào đấu tranh của tiểu tư sản, trí thức lúc này đòi tự do, dân chủ chứ không phải là đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế hay đấu tranh tham gia vào cơ quan nhà nước nên đây không phải là bài học được rút ra từ phong trào đấu tranh.

- Đáp án B chọn vì trí thức tiểu tư sản gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, viên chức, nhà văn, nhà báo… là lực lượng tiến bộ của xã hội. Họ đã tiến hành đấu tranh đòi tự do, dân chủ phong trào yêu nước (1919 - 1925), góp phần không nhỏ vào phong trào yêu nước chung của dân tộc. Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay thì cần phải bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao này để nhạy bén với thời cuộc.

Chọn: B

Ý kiến của bạn