Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầ

Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 88.

Giải chi tiết:

Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là độc lập và tự do.

Chọn B

Ý kiến của bạn