Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ văn bản trên anh chị hãy nêu suy nghĩ về trách nhiệm

Từ văn bản trên anh chị hãy nêu suy nghĩ về trách nhiệm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ văn bản trên, anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về trách nhiệm của thanh niên với đất nước. (Trình bày khoảng 6 đến 8 dòng).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong bài đọc hiểu kết hợp với liên hệ thực tế.

Giải chi tiết:

Học sinh có thể nêu những suy nghĩ riêng về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước. Đảm bảo yêu cầu đề bài, hình thức của đoạn văn, dung lượng từ 6 đến 8 dòng.

Gợi ý:

- Thế hệ trẻ có trách nhiệm trong việc bảo vệ quê hương, đất nước khỏi các thế lực thù địch và xâm lăng.

- Thế hệ trẻ có trách nhiệm học tập và rèn luyện để xây dựng và phát triển các lĩnh vực khác nhau của quê hương, đất nước.

- Thế hệ trẻ cần có sự kế thừa và tiếp thu đối với những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ý kiến của bạn