Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Urbanization can bring social benefit it also has its

Urbanization can bring social benefit it also has its

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Urbanization can bring social benefit; ________, it also has its drawbacks.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Liên từ

Giải chi tiết:

A. by the way: tiện thể

B. furthermore: hơn nữa

C. however: tuy nhiên           

D. moreover: hơn nữa

Tạm dịch: Đô thị hóa có thể đem lại nhiều lợi ích xã hội; tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế.

Chọn C.

Ý kiến của bạn