Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện đường lối kháng chiến c

Văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện đường lối kháng chiến c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện đường lối kháng chiến chống Pháp do Tổng bí thư Đảng cộng sản Đông Dương Trường Chinh viết là tác phẩm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn