Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25cm Gia

Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25cm Gia

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là (25cm). Gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ (36km/h) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gia tốc hướng tâm: ({a_{ht}} = dfrac{{{v^2}}}{r})

Giải chi tiết:

Bán kính của bánh xe: (r = 25cm = 0,25m)

Tốc độ của ô tô: (v = 36km/h = 10m/s)

Gia tốc hướng tâm: ({a_{ht}} = dfrac{{{v^2}}}{r} = dfrac{{{{10}^2}}}{{0,25}} = 400m/{s^2})

Chọn B.

Ý kiến của bạn