Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos 2pi t

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos 2pi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật dao động điều hòa theo phương trình (x = Acos left( {2pi t - dfrac{pi }{3}} right){mkern 1mu} {mkern 1mu} cm). Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega })

Giải chi tiết:

Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua VTCB theo chiều âm 1 lần, góc quét giữa hai lần liên tiếp là (2pi .)

Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi qua VTCB theo chiều âm, góc quét được là (dfrac{{5pi }}{6}.)

→ Các góc quét được là: (varphi  = dfrac{{5pi }}{6} + k2pi {mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {k = 0,1,2...} right))

Áp dụng mối liên hệ giữa góc (varphi ) và thời điểm t, ta có thời điểm vật đi qua VTCB theo chiều âm:

(t = dfrac{varphi }{omega } = dfrac{{dfrac{{5pi }}{6} + k2pi }}{{2pi }} = dfrac{5}{{12}} + k{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( s right){mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {k = 0,1,2...} right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn