Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật dao động điều hòa trên phương trình x = 4cos 4pi t

Vật dao động điều hòa trên phương trình x = 4cos 4pi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật dao động điều hòa trên phương trình (x = 4cos left( {4pi t + dfrac{pi }{6}} right){mkern 1mu} {mkern 1mu} cm). Thời điểm vật đi qua vị trí có li độ (x = 2 cm) theo chiều âm là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega })

Giải chi tiết:

Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều âm 1 lần.

Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều âm, góc quét được là (dfrac{pi }{6}.)

→ Vật đi qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều âm, các góc quét được là:

(varphi  = dfrac{pi }{6} + k2pi {mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {k = 0,1,2...} right))

Áp dụng mối liên hệ giữa góc varphi  và thời điểm t, ta có thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều âm:

(t = dfrac{varphi }{omega } = dfrac{{dfrac{pi }{6} + k2pi }}{{4pi }} = dfrac{1}{{24}} + dfrac{k}{2}{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( s right){mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {k = 0,1,2...} right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn