Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật dao động với phương trình x = 5cos 4pi t + dpi 6 m

Vật dao động với phương trình x = 5cos 4pi t + dpi 6 m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật dao động với phương trình (x = 5cos left( {4pi t + dfrac{pi }{6}} right){mkern 1mu} {mkern 1mu} cm). Tìm thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần thứ (4) kể từ thời điểm ban đầu.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega })

Giải chi tiết:

Thời điểm vật đi qua VTCB lần thứ 2, vật quét được 1 góc (Delta varphi  = dfrac{{4pi }}{3}.)

Vậy áp dụng mối liên hệ gữa góc quét (Delta varphi ) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

(Delta varphi  = dfrac{{4pi }}{3} Rightarrow Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega } = dfrac{{dfrac{{4pi }}{3}}}{{dfrac{{2pi }}{T}}} = dfrac{{2T}}{3})

Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua VTCB 2 lần

→ Thời điểm vật đi qua VTCB lần thứ 4 kể từ thời điểm đầu là:

(t = dfrac{{2T}}{3} + T = dfrac{{5T}}{3})

Chu kì dao động: (T = dfrac{{2pi }}{omega } = dfrac{{2pi }}{{4pi }} = 0,5{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( s right) Rightarrow t = dfrac{{5T}}{3} = dfrac{{5.0,5}}{3} = dfrac{5}{6}{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( s right))

Chọn C.

Ý kiến của bạn