Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Về đặc điểm của lớp vỏ địa lí nhận định nào dưới đây là

Về đặc điểm của lớp vỏ địa lí nhận định nào dưới đây là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Về đặc điểm của lớp vỏ địa lí, nhận định nào dưới đây là chưa chính xác?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chiều dày lớp vỏ địa lí ở lục địa là đến hết lớp vỏ phong hóa

Giải chi tiết:

- Giới hạn của lớp vỏ Trái Đất:

+ Là lớp vỏ cứng, độ dày từ 5 – 70km (ở lục địa).

+ Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (thứ tự các tầng đá từ ngoài vào là: trầm tích, granit, badan)

- Giới hạn của lớp vỏ Địa lí là:

+ Trên: Phía dưới của lớp ô zôn.

+ Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa.

+ Chiều dày khoảng 30 - 35km.

=> Chiều dày lớp vỏ địa lí ở lục địa là đến hết lớp vỏ phong hóa

Như vậy, lớp vỏ địa lí ở lục địa không bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa (không bao gồm tầng badan, trầm tích và lớp manti)

=> Nhận xét: Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí là chưa chính xác

Chọn A

Ý kiến của bạn