Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(P) qua (-2;2),(0;0),(2;2)

(D) qua (0;);(;0)

Ý kiến của bạn