Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vẽ (P) và tìm m để d tiếp xúc với (P).

Vẽ (P) và tìm m để d tiếp xúc với (P).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vẽ (P) và tìm m để d tiếp xúc với (P).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để d tiếp xúc với (P) thì phương trình - x2 = mx – 2m – 1 có nghiệm kép ⇔ x2 + 4mx – 8m – 4 = 0 có nghiệm kép ⇔ x2 + 4mx – 8m – 4 = 0 có nghiệm kép

⇔∆' = 4m2 + 8m + 4 = 0 ⇔ m = -1.

Ý kiến của bạn