Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát b

Về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?

(1). Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

(2). Trong hệ sinh thái, vật chất được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

(3). Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào trong hệ sinh thái là nhóm sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm.

(4). Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh, trong đó các cá thể sinh vật trong quần xã có tác động lẫn nhau và tác động qua lại với sinh cảnh.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1- sai vì cũng có các vi khuẩn sống tự dưỡng

2- Sai ,  vật chất được tái sử dụng thông qua chu trình tuần hoàn vật chất trong hế sinh thái

3- Sai , sinh vật đưa năng lượng vào trong hệ sinh thái là sinh vật  sản xuất

4- Đúng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn