Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Về ý nghĩa nguyên phân, có bao nhiêu phương án trả lời đúng?

Về ý nghĩa nguyên phân, có bao nhiêu phương án trả lời đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Về ý nghĩa nguyên phân, có bao nhiêu phương án trả lời đúng?

(1) Duy trì tình đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể qua các thế hệ tế bào

 (2) Tạo ra các biến dị tổ hợp phong phú

(3) Tạo ra các giao tử đơn bội từ các tế bào lưỡng bội

(4) Đảm bảo sự thay thế và đổi mới tế bào ở cơ thể đa bào

(5) Là cơ sở của sự sinh sản vô tính

(6) Cho phép thụ tinh phục hồi bộ nhiễm sắc thể của loài.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý nghĩa của nguyên phân gồm 1,4,5

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn