Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao các nước Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận l

Vì sao các nước Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao các nước Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5 – Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ Latinh

Giải chi tiết:

- Việc khai thác các nguồn lợi chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ phận dân cư.

- Duy trì chế độ phong kiến lâu dài, thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo kìm hãm sự phát triển.

- Chưa có đường lối phát triển kinh tế độc lập, tự chủ, phụ thuộc vào tư bản nước ngoài.

- Tình hình chính trị không ổn định.

Ý kiến của bạn