Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế cộng sản th

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế cộng sản th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế cộng sản thứ III?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn