Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?

Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn