Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu

Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu hướng nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn