Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc có tới hơn 90 cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng t

Việc có tới hơn 90 cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện điều gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 122, suy luận.

Giải chi tiết:

Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù.

Chọn C.

Ý kiến của bạn