Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc phân chia nước Đức sau chiến tranh gây nên hậu quả gì.

Việc phân chia nước Đức sau chiến tranh gây nên hậu quả gì.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc phân chia nước Đức sau chiến tranh gây nên hậu quả gì.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn