Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết 2 từ láy có trong bài Giải chi t

Viết 2 từ láy có trong bài Giải chi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết 2 từ láy có trong bài.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Từ láy.

Giải chi tiết:

Từ láy gồm:  lả tả, xum xuê.

Ý kiến của bạn