Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công t

Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử C4H6.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định số π của hợp chất: (pi  = dfrac{{2C + 2 - H}}{2}) ⟹ CTCT của hợp chất C4H6.

Giải chi tiết:

Số πC4H6 = (2.4 + 2 - 6)/2 = 2

Trường hợp 1: C4H6 có chứa 1 liên kết ba (ankin)

(1) CH≡C-CH2-CH3

(2) CH3-C≡C-CH3

Trường hợp 2: C4H6 có chứa 2 liên kết đôi (ankađien)

(3) CH2=CH-CH=CH2

(4) CH2=C=CH-CH3

Ý kiến của bạn