Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên

Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ.

Giải chi tiết:

Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực: Tôn giáo, kiến trúc, văn hóa. Cụ thể:

- Tôn giáo: Phật giáo, có thời kì Phật giáo trở thành quốc giáo như thời Lí, Trần.

- Kiên trúc: Kiến trúc chùa, tháp.

- Văn hóa: văn học, chữ viết của Ấn Độ có ảnh hưởng đến bộ phận người Chăm ở nước ta.

Chọn: D

Ý kiến của bạn