Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A và B ∈ (P) nếu

Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A và B ∈ (P) nếu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A và B ∈ (P) nếu xA = - 2, xB = 4.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điểm A ∈ (P) có xA = -2 => yA = xA2 = 1.

Điểm B ∈ (P) có xB = 4 => yB = 4.

Phương trình đường thẳng qua A(- 2; 1) và B(4; 4) là y = x + 2.

 

Ý kiến của bạn