Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết sáu số xen vào giữa hai số 3 và 24 để một cấp số c

Viết sáu số xen vào giữa hai số 3 và 24 để một cấp số c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết sáu số xen vào giữa hai số 3 và 24 để một cấp số cộng có 8 số hạng. Tính tổng các số hạng của cấp số cộng này.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{u_1} = 3\{u_8} = 24end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} = 3\{u_1} + 7d = 24end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_1} = 3\d = 3end{array} right.)

( Rightarrow {S_8} = dfrac{{left( {2{u_1} + 7d} right).8}}{2} = dfrac{{left( {2.3 + 7.3} right).8}}{2} = 108).

Ý kiến của bạn