Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấma8mrm 5dmrm =

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấma8mrm 5dmrm =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)(8m{rm{ }}5dm{rm{ }} = {rm{ }} ldots  ldots  ldots .m)                                          

b) (2km{rm{ }}65m =  ldots  ldots  ldots ..km)

c) 5 tấn 562 kg = ……tấn                                                    

d) (12{m^2}5d{m^2} =  ldots  ldots .;{m^2})


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết các số đo dưới dạng hỗn số rồi chuyển sang số thập phân.

Giải chi tiết:

a)(8m{rm{ }}5dm{rm{ }} = {rm{ 8}}frac{5}{{10}},m = ,8,5,m)                                 

b) (2km{rm{ }}65m = 2frac{{65}}{{1000}}km = 2,065,km.)

c) 5 tấn 562 kg = 5, 562 tấn                                                 

d) (12{m^2}5d{m^2} = 12,frac{5}{{100}}{m^2} = 12,05,{m^2}.)

Ý kiến của bạn