Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với những giá trị của m mà phương trình có nghiệm, hãy tìm g

Với những giá trị của m mà phương trình có nghiệm, hãy tìm g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với những giá trị của m mà phương trình có nghiệm, hãy tìm gía trị lớn nhất và gía trị nhỏ nhất của các nghiệm đó.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình có nghiệm  ⇔∆ = 20 – 3m2 ≥ 0 ⇔ - 2 ≤ m ≤ 2.

Giả sử phương trình đã cho có ẩn m, tham số x thì m2 – xm + x2 – 5 = 0 có nghiệm khi và chỉ khi  ∆ = 20 – 3m2 ≥ 0 ⇔ - 2 ≤ m ≤ 2.

Giá trị lớn nhất của nghiệm là x = 2 đạt được khi m =  .

Giá trị nhỏ nhất của nghiệm là x = - 2 đạt được khi m =- .

Ý kiến của bạn