Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vòng cung là hướng chính của:

Vòng cung là hướng chính của:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vòng cung là hướng chính của:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn