Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia nước ta trên biển là:

Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia nước ta trên biển là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia nước ta trên biển là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn