Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước là:

Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn