Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất

Vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất lí tưởng vì


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn