Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng Duyên hải miền Trung mưa về thu đông là do nằm ở sườn n

Vùng Duyên hải miền Trung mưa về thu đông là do nằm ở sườn n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng Duyên hải miền Trung mưa về thu đông là do nằm ở sườn núi đón gió


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn