Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng:

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn