Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có diện tích:

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có diện tích:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có diện tích:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn