Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng nào chiếm trên 50% cả về diện tích và sản lượng lúa của

Vùng nào chiếm trên 50% cả về diện tích và sản lượng lúa của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng nào chiếm trên 50% cả về diện tích và sản lượng lúa của nước ta ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn