Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Walking home alone is not a good idea You cant walk ho

Walking home alone is not a good idea You cant walk ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Walking home alone is not a good idea. You ________________________


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

can’t + V(nguyên thể): không thể làm gì

mustn’t + V(nguyên thể): cấm làm gì

have to + V(nguyên thể): phải làm gì

shouldn’t + V(nguyên thể): không nên làm gì

Tạm dịch: Đi bộ về nhà một mình không phải là một ý kiến hay. Bạn không nên đi bộ về nhà một mình.

Chọn D.

Ý kiến của bạn