Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Watch for words like so-called in articles as they exp

Watch for words like so-called in articles as they exp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Watch ____ for words like "so-called” in articles as they express the writer's bias.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn